برهان علیت، برهانی در ردّ وجود خدای ادیان و روز جزا

borhan-eliyat-noon-fakhr

میتوان گفت داستان برهان علیت، شگفتانگیزترین داستانیست که در تاریخ فلسفه رخ دادهاست. برهانی که میبایست از همان روزِ نخست بهعنوان استدلالی برعلیه وجودِ خدای ادیان و روز رستاخیز بهکار میرفت، بهعنوان برهانی  برای اثبات وجودِ خدای متشخصِ ادیان، به پیروان هر دینی فروخته شد و توهمِ «عقلانی بودنِ» خدای متشخصِ ادیان را نهتنها بینِ مردم عادی، بلکه حتی در بین فیلسوفانِ متدین، به درجاتِ مختلف ایجاد کرد

بعضی از فیلسوفانِ متدین تلاش کردند نشان دهند «علتالعللِ» تَغیُّرناپذیر و نامحدود و نازَمانمندی که محصول برهان علیت است، قابل جمع با خدای انسانوار و پدیدهگونۀ دینشان است و دست به تاویلِ صفاتِ ذکر شده برای خدایشان زدند تا او را به علتالعللِ برهان علیت بخورانند. اگرچه این تلاش هرگز از دیدِ منطقی و فلسفی موفق نبود، اما چشمِ عیبپوشِ دینداران، بهراحتی تلاشهای عقیمِ این متفکرانِ دینی را ارج نهاد و به موفقیتِ بهدست نیامدۀ ایشان نمرۀ قبولی داد

از یک‌طرف، هیاهو و تبلیغاتِ دینداران پیرامون این‌که با‌وجود برهان علیت، کوهی محکم از استدلالِ عقلانی در پشتِ دین‌و‌ایمان‌شان نشسته، و از طرف دیگر، وحشت بعضی روشن‌اندیشان از این‌که مبادا در مسیر فلسفه و عقلانیت، پا را از چارچوب‌های اعتقاداتِ دینیِ مردم فراتر بگذارند و تکفیر شوند، در کنارِ بی‌علاقگیِ اکثرِ مردم نسبت به ورودِ جدی به مباحث فلسفی، همگی موجب شدند که نه‌تنها جامعۀ دینداران متوجه تفاوت‌های فاحشِ خدای دین‌شان با علت‌العلل نشود، بلکه مؤمنین، قدم بعدیِ این برهان را که همانا «ردِّ وجودِ روز جزاست» برندارند و یا اگر برداشتند، به‌طریقی به رفوی این شکافِ بزرگ بپردازند و آتشی را که برهان‌ علیت به روز رستاخیز می‌زند، از چشم خود و دیگران دور نگه دارند

در این کتاب بر آن شدم که خواننده را با قهرمانان داستان همراه کنم تا او یکبار دیگر، قدمبهقدم، برهان علیت را واکاوی نماید و بهجای طی کردنِ بعضی از مسیرهایی که فلاسفۀ مسلمان، با زدنِ نعل وارونه، پیشِ پای مؤمنین میگذاشتند، مسیری را که طبیعتِ این برهان در پیش پایش میگذارد طی کند و بروندهِ این برهان را بهدور از غوغاها و هیاهوی مؤمنین، با چشم خودش ملاحظه کند

فهرست کتاب

مقدمه. 4

دو دوست قدیمی. 6

هفتۀ اول: برهان نظم 9

آیا تدریس درس دینی به کودکان، شرافتمندانه است؟ 9

آغاز برهان نظم 15

روح. 24

هفتۀ دوم: مسئلۀ روح. 26

آیا وجود احساسات دلیل بر وجود روح است؟ 26

آیا وجود خواب و رؤیا دلیل بر وجود روح است ؟ 27

برهانی برای اثبات وجود روح. 27

فیزیک کوانتوم و ناموجه بودن نیاز به وجود خدا برای خلق آگاهی. 35

هفتۀ سوم: آغاز برهان علیت؛ هستی و نیستی. 50

مفهوم هستی. 51

مفهوم عدم 53

هفتۀ چهارم: ادامۀ برهان علیت؛ مفهوم پدیده 55

پدیده چگونه به وجود می آید ؟ 58

هفتۀ پنجم: ادامۀ برهان علیت؛ آیا زنجیرۀ پدیده ها آغازی دارد؟ 61

علت تامه. 61

ابطال تسلسل. 62

هفتۀ ششم: ادامۀ برهان علیت؛  اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها – خصوصیات علت العلل. 68

اثبات آغاز برای زنجیرۀ پدیده ها 68

برهانی تازه برای ابطال تسلسل. 68

علت العلل و بعضی خصوصیات آن. 71

آیا واجب الوجود می تواند زمانمند و متغیر باشد؟ 71

آیا واجب الوجود می تواند نقص داشته باشد؟ 72

ماهیت.. 72

هفته هفتم: ادامۀ برهان علیت؛ اثبات نامحدود بودن واجب الوجود 80

اثبات نامحدود بودن واجب الوجود 80

هفتۀ هشتم: واجب الوجود کجا! خدای دین کجا! 90

آیا مسامحه در قبول صفاتِ غیر عقلانی برای واجب الوجود جایز است؟ 98

هفتۀ نهم: برهان علیت و رد وجود بهشت و جهنم 103

خلقت به چه روش هایی ممکن است؟ 105

هفتۀ دهم: جبر و اختیار؛ نقد اختیار. 110

آیا هیچ مکانیسمی می تواند اختیار را توجیه کند ؟ 110

آیا اگر علیت بر قرار نباشد، مسئلۀ روز جزا حل می شود؟ 115

آیا سیستم قضایی و تنبیه در دنیای ما باید برچیده شود؟ 117

هفتۀ یازدهم: جبر و اختیار؛ جبر یعنی چه؟  اختیار یعنی چه؟ 119

اگر جبر باشد، ارزش های اخلاقی چه می شود؟ بین نتایج علیت و ارزش های اخلاقی، طرف کدام را بگیریم؟ 123

هفتۀ دوازدهم: جبر و اختیار؛ آیا در فیزیک کوانتوم راه حلی برای فرار از جبر وجود دارد؟ 130

جبر تقدیری، جبر تعینی، جبر شبه تقدیری.. 134

آیا چیزی بین جبرِ کامل و اختیار کامل برقرار است؟ 141

آیا ممکن است واجب الوجود اذن به اختیار داده باشد؟ 142

هفتۀ سیزدهم: شُرور هم کار واجب الوجود است.. 145

هفتۀ چهاردهم: قرآن چیست؟ معجزه یا امر مقدس؟ 152

دو ماه بعد: قضاوت سخت است.. 161

دانلود مستقیم کتاب برهان علیت

دانلود کتاب برهان علیت از مدیا فایر

کتاب صوتی «برهان علیت،برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا»

این کتاب با لطف و تلاش ستودنی جناب فرهاد به صورت صوتی درآمده و نیز معرفی شده است:

فایل معرفی کتاب توسط فرهادpdf

فایل صوتی اول

فایل صوتی دوم

فایل صوتی سوم

فایل صوتی چهارم

فایل صوتی پنجم

فایل صوتی ششم

فایل صوتی هفتم

فایل صوتی هشتم

فایل صوتی نهم

فایل صوتی دهم

فایل صوتی یازدهم

فایل صوتی دوازدهم

فایل صوتی سیزدهم

فایل صوتی چهاردهم

مغلطه های روحانیون

Untitled

Advertisements

سفر به دل ادیان

Untitled

آشنایی با ادیان جهان و مفهوم خدا برای کودکان و نوجوانان در کتاب مصور «سفر به دل ادیان»

«سفر به دل ادیان» ، داستان یک کودک دوازده سالۀ ایرانیست که در طول سفرهای خود و پدرش به کشورهای مختلف ، با ادیان و عقاید مردم جهان آشنا می شود و هرگز دست از پرسش و کنجکاوی دربارۀ علت باورهای آنها بر نمی دارد.

آشنایی با ادیان هندو ، جِین ، سیک ، شینتو ، بودایی ، یهود ، مسیحیت ، بهایی 

سینا ، قهرمان داستان ، در برخورد با هر دین و عقیدۀ جدیدی پرسشگری را آغاز می کند تا با ریشه های آن باور آشنا شود.

فهرست کتاب

مقدمه 3

اول مرغ بوده یا تخم مرغ ؟ 4

سفر به هند 9

دینِ جِین. 9

دین هندو. 17

مذاهب هندو. 40

دین سیک… 46

پرستش.. 55

تعطیلات تابستان. 56

چیزهای مقدس.. 56

سفر به ژاپن. 59

دین شینتو. 60

طلسم 70

عبور از روی آتش.. 71

دین شینتو و جنگ های ژاپن. 73

دین بودایی. 79

تلقین. 85

در معبد بودایی. 86

فرضیه ها و نظریه‌ها 98

پیدایش جهان. 99

سوئد 107

دین یهود 108

مسیحیت.. 120

مردم بی دین. 128

دین بهائی. 131

تصمیم سینا 137

دانلود مستقیم کتاب سفر به دل ادیان

دانلود کتاب سفر به دل ادیان از مدیافایر

کتاب صوتی سفر به دل ادیان

این کتاب به همت و تلاش ستودنی جناب فرهاد به صورت صوتی درآمده است:

فایل صوتی اول

فایل صوتی دوم

فایل صوتی سوم

فایل صوتی چهارم

فایل صوتی پنجم

فایل صوتی ششم

فایل صوتی هفتم

فایل صوتی هشتم

فایل صوتی نهم

پوشۀ حاوی همۀ فایل های صوتی به صورت یکجا

DSCF0287

borhan-eliyat-noon-fakhr

 

مغلطه های روحانیون

چرا روحانیون ادیان مختلف به مغلطه پناه می برند؟

مغلطه های رایج روحانیون کدامند؟

چرا معمولا متوجه مغلطه های روحانیون نمی شویم وآنها را می پذیریم؟

چگونه می توان به مغلطه آمیز بودن کلام روحانیون پی برد؟

تحلیل بسیاری از مغلطه های مشترک بین روحانیون ادیان مختلف وبعضی مغلطه های مخصوص روحانیون مسلمان در کتاب 130 صفحه ای مغلطه های روحانیون.

فهرست مطالب

مغلطه چیست؟4   

تعصب چیست؟6

ریشه های مغلطه های روحانیون10

چگونه فردی به روحانی شدن گرایش پیدا می کند؟10

چرا روحانیون،روحانی می مانند؟12

روشهای اثبات حقانیت دین14

عقل سلیم15

انتخاب بین بد وبدتر16

حفظ اعتقاد برای ترس از بی عدالتی در عالم هستی19

حفظ اعتقاد جهت جلوگیری از بی اخلاقی21

معیار اخلاق24

تعریف اخلاق چیست؟26

برخورد روحانیون با معیار اخلاق27

نقد بعضی احکام اسلامی با معیار اخلاق30

اثر ویژۀ دین بر روی بعضی از مؤمنین برای کنار گذاشتن معیار اخلاق37

معجزات39

معجزات پیامبران40

آیا قرآن معجزه است؟51

آیا سبک قرآن معجزه است؟52

کامپیوتر وقرآن56

معجزات معنایی قرآن57

نبود پیش بینی معجزه آسا در قرآن57

آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟59

معجزۀ قرآن از نظر علمی71

معجزه در اجابت دعا77

آیا نبوغ ، معجزه است؟82

فلسفه83

روشهای محکم کردن ایمان مخاطب به باورهایش97

تشویق کسانی که شک نمی کنند97

وجود گروندگان به دین خود را نشانۀ درستی دینشان می دانند97

افتخار به همخوانی یک نتیجۀ علمی با یک حکم دینی99

روشهای روحانیون در بزرگ نشان دادن خود و دین خود101

متون وگفتارهای دینی اوج اندیشه اند102

همراهی با منتقدین اجتماعی وسیاسی102

خود را آشنا نشان دادن با علوم روز102

تهمت زدن به منتقدان جهت نادان نشان دادن ایشان103

ابراز انزجار وتحقیر نسبت به دیدگاههای مخالفان103

طرفداری از همۀ خوبیها104

رجوع دادن به باطن احکام108

رضایت از شکستهای علوم تجربی109

روا ندانستن سؤال دربارۀ آنچه نمی فهمیم113

نشان دادن وسواس ودقت علمی ومنطقی درنقد عقاید دیگران114

روشهای روانشناسانۀ پاسخگویی روحانیون116

یاری گرفتن از «ادعا» جهت پاسخ به اینکه چرا وعده های دینشان محقق نشده است117

حواله کردن منتقد به پاسخی فرضی121

مقدس نشان دادن حیطۀ سؤال منتقدین122

ادعای بازیچه بودن شخص منتقد123

منحرف کردن ذهن منتقد از نقطۀ ضعف دین به نقطۀ قوت آن124

دانلود مستقیم فایل PDF

کتاب صوتی مغلطه های روحانیون

 فایل های صوتی زیر با صدای جناب فرهاد است که به لطف و تلاش ایشان  دارای کیفیت خوبیست همراه با معرفی او از کتاب.

فایل معرفی کتاب توسط  فرهاد pdf

 فایل صوتی اول

فایل صوتی دوم

فایل صوتی سوم

فایل صوتی چهارم

فایل صوتی پنجم

فایل صوتی ششم

فایل صوتی هفتم

فایل صوتی هشتم

فایل صوتی نهم

فایل صوتی دهم

فایل صوتی یازدهم

فایل صوتی دوازدهم

فایل صوتی سیزدهم

 

 

Untitled

borhan-eliyat-noon-fakhr